موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

تجهیز مجتمع بهزیستی شهدای افسریه