موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

تجهیز مجتمع بهزیستی شهید ترکمانی، استان تهران