موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه، استان اردبیل، شهرستان خلخال، روستا طولش