موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه، استان آذربایجان شرقی، شهرستان خدا آفرین، روستای عاشقلو