موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله استان کرمانشاه