موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

استان تهران، بیمارستان تخصصی زنان و زایمان مهدیه