موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت خوابگاه مدرسه 9 کلاسه متوسط اول دخترانه استان خراسان جنوبی،شهرستان سربیشه، شهر درح

ساخت خوابگاه مدرسه 9 کلاسه متوسط اول دخترانه استان خراسان جنوبی،شهرستان سربیشه، شهر درح

زمان اجرای پروژه : 1400/11/01 الی 1401/11/01

موسسه خیریه نیک گامان جمشید در بهمن ماه  1400 ساخت خوابگاه جهت اسکان دختران دانش آموز که از روستاهای اطراف برای ادامه تحصیل به شهر درح مراجعه می کنند. خوابگاه فوق در محوطه مدرسه 9 کلاسه دخترانه استان خراسان جنوبی،شهرستان سربیشه، شهر درح ساخته شده  و به بهره برداری رسیده است.

100 %

میزان پیشرفت پروژه 0 درصد