موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه، استان خراسان جنوبی، شهرستان سربیشه، شهردرح