موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه، استان اردبيل، شهرستان خلخال، روستای خمس