موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه، استان اصفهان، شهرستان تیران و کرون، روستای قهریز جان