موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

بازسازی و تجهیز مرکز جامع توانبخشی، بخش حرکات اصلاحی کودک و نوجوان دارای معلولیت

بازسازی و تجهیز مرکز جامع توانبخشی، بخش حرکات اصلاحی کودک و نوجوان دارای معلولیت

زمان اجرای پروژه : 1400/02/01 الی 1400/07/01

بازسازی و تجهیز بخش حرکات اصلاحی مرکز جامع توانبخشی، درمان و تهیه ارتز و پروتز کودکان و نوجوانان نیازمند و دارای معلولیت در فاز نخستبرای  کودکان و نوجوانان نیازمند دارای معلولیت توسط خیر عزیز موسسه خیریه نیک گامان در حال انجام است و در روزهای آتی بازسازی کامل و تجیهز مرکز به اتمام خواهد رسید. 

100 %

میزان پیشرفت پروژه 0 درصد