موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

بازسازی و تجهیز بخش حرکات اصلاحی مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال احمر

بازسازی و تجهیز بخش حرکات اصلاحی مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال احمر

زمان اجرای پروژه : 1400/02/11 الی 1400/06/31

بازسازی و تجهیز بخش حرکات اصلاحی مرکز جامع توانبخشی، درمان و تهیه ارتز و پروتز کودکان و نوجوانان نیازمند و دارای معلولیت، توسط خیر گرامی موسسه خیریه نیک گامان جمشید در حال انجام است. پروژه برای مهر 1400 به بهره برداری خواهد رسید.

100 %

میزان پیشرفت پروژه 0 درصد