موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

راه اندازی خانه کودک و نوجوان شبانه روزی دختران 12 تا 18 سال بی سرپرست

راه اندازی خانه کودک و نوجوان شبانه روزی دختران 12 تا 18 سال بی سرپرست

زمان اجرای پروژه : 1399/06/06 الی 1400/03/03

با حمایت خیرین عزیز موسسه خیریه نیک گامان جمشید، مرکز شبه خانواده دخترانه 13 تا 18 سال در استان کرمان تجهیز و راه اندازی شد. پس از گذشت پنج سال موفق از فعالیت خانه کودک و نوجوان گلهای موسسه خیریه نیک گامان (مرکز شبه خانواده شبانه روزی فرزندان دختر شش تا دوازده سال) در استان کرمان، شعبه‌ی دوم موسسه خیریه نیک گامان در کرمان  راه اندازی شد

 

100 %

میزان پیشرفت پروژه 0 درصد