موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مرکز جامع توانبخشی در شهرستان پلدختر، استان لرستان