موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

تجهیز 30 کتابخانه در مدارس استان بوشهر