موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت کتابخانه روستای طولش، شهرستان خلخال، استان اردبیل