موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت کتابخانه روستای علی آباد، شهرستان خلخال، استان اردبیل