موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

بازسازی و تجهیز مرکز نگهداری دخترانه حضرت فاطمه (س)