موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت و تجهیز شیرخوارگاه سنندج، استان کردستان

ساخت و تجهیز شیرخوارگاه سنندج، استان کردستان

زمان اجرای پروژه : 1390/06/10 الی 1393/06/16

موسسه خیریه نیک گامان با همراهی خیرین عزیز ایرانی مقیم خارج از کشور مشارکت جدی در  ساخت و تجهیز شیرخوارگاه سنندج داشته است و مجدانه تلاش می کنیم با همراهی مددکاران و مادریاران، آسایش و سلامت بیشتر فرزندانمان را فراهم نماییم  

 

عکس: صبا طاهریان 

100 %

میزان پیشرفت پروژه 100 درصد