موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

استان خوزستان، شهرستان شوشتر، روستای نور، مهد رقیه

استان خوزستان، شهرستان شوشتر، روستای نور، مهد رقیه

زمان اجرای پروژه : 1398/01/10 الی 1398/07/10

اجرای پروژه ملیِ ساخت، کمک به ساخت، بازسازی و تجهیز سالیانه 100 روستامهد در مناطق کم برخوردار کشور با همت خیرین عزیز موسسه تا کنون 90 روستامهد در سرتاسر ایران ساخت، تجهیز و بازسازی شده است. روستامهدها فضاهای امنی هستند در روستاها تحت نظارت سازمان بهزیستی که والدین در هنگام کار، کودکان خود را به آنجا می‌سپارند. کودکان در این فضا از امکاناتی چون یک وعده غذای گرم، آموزش، بازی و آمادگی برای رفتن به مدرسه برخوردار می‌شوند.

این روستامهد به کمک خیر ارجمند آقای منوچهر حکیم شوشتری بازسازی و تجهیز شده است. 

100 %

میزان پیشرفت پروژه 0 درصد