موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه، استان کردستان، شهرستان بیجار، روستای دولت کند