موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه، استان گیلان، شهرستان رشت، روستای سراوان