موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه، استان خوزستان، شهرستان باغملک، روستای سرله