موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه،استان کردستان، شهرستان سقز، روستای صاحب