موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه، استان لرستان، شهرستان دلفان، روستای سبزه خانی