موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

پروژه های ساخت و تجهیز مراکز جامع توانبخشی

بازسازی و تجهیز مرکز جامع توانبخشی، بخش حرکات اصلاحی کودک و نوجوان دارای معلولیت

بازسازی و تجهیز بخش حرکات اصلاحی مرکز جامع توانبخشی، درمان و تهیه ارتز و پروتز کودکان و نوجوانان نیازمند و دارای معلولیت در فاز نخستبرای  کودکان و نوجوانان نیازمند دارای معلولیت توسط خیر عزیز موسسه خیریه نیک گامان در حال انجام است و در روزهای آتی بازسازی کامل و تجیهز مرکز به اتمام خواهد رسید. 

ساخت مرکز جامع توانبخشی در شهرستان پلدختر، استان لرستان

ساخت مرکز جامع توانبخشی بهزیستی پلدختر استان لرستان از سیل فراگیر ابتدای سال 1398 کشور در سه استان اصلی با مجوز جمعیت هلال احمر کشورو همراهی و لطف خیرین عزیز آغاز شد. مراحل ساخت این مرکز با همراهی و نظارت متخصصین در حال انجام است