موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

بازدید از مرکز در حال ساخت توانبخشی بیماران اعصاب و روان در منطقه 22 تهران

بازدید از مرکز در حال ساخت توانبخشی بیماران اعصاب و روان در منطقه 22 تهران

بازدید رئیس جمعیت هلال احمر از مرکز در حال ساخت توانبخشی بیماران اعصاب و روان مبینا

روز پنجشنبه مورخ 29 خرداد ماه 99،  بازدید رئیس جمعیت هلال احمر از مرکز در حال ساخت توانبخشی بیماران اعصاب و روان مبینا در منطقه 22 تهران به همراه برخی از اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین کشور ( مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید، نایب رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین کشور و ...) ، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان تهران، رئیس سازمان داوطلبان و .. انجام شد.