موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

بازدید مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان از خانه کودک و نوجوان شبانه روزی گلها در شهر کرمان

بازدید مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان از خانه کودک و نوجوان شبانه روزی گلها در شهر کرمان

بازدید ماهانه مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید با مسئول فنی، مددکار و مربیان خانه کودک و نوجوان گلها در شهر کرمان

خانه‌گلهای کرمان مرکز شبه خانواده و خانه کودک و نوجوان شبانه روزی خیریه نیک گامان در استان کرمان است که به یاری خیرین و تحت نظارت سازمان بهزیستی خانه‌ی 20 فرزند عزیز مددجوی سازمان بهزیستی است.  خانه ای پر از مهر، آموزش، آرامش و یادگیری... یکی از حوزه‌های فعالیت موسسه خیریه نیک‌ گامان با پروانه فعالیت کشوری از سازمان بهزیستی کشور و از اعضای فعال حقوقی مجمع خیرین کشور، خدمت رسانی در راستای " سلامت، آسایش و آموزش" کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا فاقد سرپرست موثر در قالب راه اندازی و مدیریت کامل مراکز شبه خانواده است.