موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

ساخت مدرسه 4 کلاسه روستای خوشاب علیا، شهرستانِ بهار استان همدان توسط خیرین موسسه خیریه نیک گامان

ساخت مدرسه 4 کلاسه روستای خوشاب علیا، شهرستانِ بهار استان همدان توسط خیرین موسسه خیریه نیک گامان

ساخت مدرسه 4 کلاسه روستای خوشاب علیا، شهرستان بهارِ استان همدان با همت خیرین عزیز موسسه رو به اتمام است.

با وجود بحران کرونا با همراهی مهربانانه خیرین، کارکنان و مدیران موسسه خیریه نیک گامان جمشید و همکاری جامعه خیرین مدرسه ساز استان و سازمان نوسازی کشور، مدرسه 4 کلاسه روستای خوشاب علیا، شهرستان بهارِ استان همدان به سرانجام نزدیک است.  آغاز به ساخت و افتتاح 30 مدرسه در مناطق کم برخوردار مرز پرگهر نتیجه فعالیت های موسسه خیریه نیک گامان تنها در حوزه مدرسه سازی است.