موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

تامین اقلام حفاظت شخصی برای بیمارستانهای سانتر کرونا توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

تامین اقلام حفاظت شخصی برای بیمارستانهای سانتر کرونا توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

تامین اقلام حفاظت شخصی برای 13 بیمارستان سانتر کرونا توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید در استانهای تهران، کرمانشاه و خوزستان

موسسه خیریه نیک گامان جمشید با حمایت خیرین موسسه همانند ۸ ماه گذشته در حال انجام  پروژه‌ی تامین اقلام حفاظت شخصی کادر درمان برای 13 بیمارستان سانتر کرونا طبق نیازسنجیِ دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و تایید وزارت بهداشت در استان های تهران، خوزستان و کرمانشاه است. 
در همین راستا تا کنون تامین و توزیع اقلام حفاظت شخصی کادرِ درمان 7 بیمارستان در پروژه‌ی اخیر به اتمام رسیده است.

لطفا برای مشاهده لینک خبر کلیک نمایید.