موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

موسسه خیریه نیک گامان از ابتدای کرونا تا کنون 22 میلیارد تومان هزینه کرده است.