موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

تهیه و توزیع 100 عدد تبلت برای دانش آموزان دارای معلولیت مددجوی بهزیستی توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

تهیه و توزیع 100 عدد تبلت برای دانش آموزان دارای معلولیت مددجوی بهزیستی توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

موسسه خیریه نیک گامان جمشید با همراهی گروه خیریه دات و موسسه خیریه رعد این پروژه را به سرانجام رسانید

صد عدد "تبلت" برای صد دانش آموز عزیز دارای معلولیتِ مددجوی  بهزیستی کشور در سر تاسر کشور در شرایط سخت  کرونا و آموزش از راه دور، با همراهی خیرین عزیز و تلاش کارکنان و داوطلبان موسسه خیریه نیک گامان تهیه شد... یک به یک و به نام‌ دانش آموزان عزیزمان با همراهی مددکاران عزیز در سرتاسر کشور به مددجویان عزیزمان هدیه خواهد شد.