موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

حصیربافی در روستاهای شهرستان دور دستِ فنوج بلوچستان 

حصیربافی در روستاهای شهرستان دور دستِ فنوج بلوچستان 

سیستان و بلوچستان گرچه به محرومیت زبانزد است اما غنایی از فرهنگی دیر پای دارد که تنها بخش کوچک آن را از کودکی تا کهنسالی در صنایع دستی مردمانش می‌توان دید.

سیستان و بلوچستان گرچه به محرومیت زبانزد است اما غنایی از فرهنگی دیر پای دارد که تنها بخش کوچک آن را از کودکی تا کهنسالی در صنایع دستی کم‌مانند زاییده‌ی خِرَد و هنر مردمانش می‌توان دید... سوزن دوزی و حصیربافی در روستاهای شهرستان دور دستِ  فنوج بلوچستان  کهندیار به معجزه می‌مانند... بافت فنوجی و دیگر آثار کم‌مانند دست هم‌میهنانمان در جای جایِ استان قابلیت آن را دارند که در ردیف میراث جهانی بشریت با هزاره ها ماندگاری ثبت شوند... فراموش نکنیم که تمدن چند هزاران ساله‌ی  شهر سوخته که افزون بر سه هزار سال پیش از میلاد مسیح، مدنیت و هنر را توامان بر گیتی نمایان ساخت و هم‌اکنون آثار بسیاری از آن در موزه ها و در مکان باستانی شهر پا برجاست و بسیاری دیگری میراث معنوی و فرهنگی مردمان مهمان‌نواز استان، در شمال و جنوب آن، بیانگر این تسلسل فرهنگی نیکوست... باور داریم با  مشارکت عمومی مشارکت اجتماعی و انگیزه و اراده‌ی ملی از بیرون و در درون استان می توان سیستان و بلوچستان را با تکیه بر پتانسیل هایش با وجود فقر خشکسالی و برخی تفاوت های فرهنگی و نبود زیر ساخت ها در زمان اندکی به مهد توسعه‌ی مرزپرگهر بدل کرد.