موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

حصیر بافی هنرمندانه مردم فنوج در استان سیستان و بلوچستان

حصیر بافی هنرمندانه مردم فنوج در استان سیستان و بلوچستان

زنان و کودکان فنوج در بلوچستان استان سیستان و بلوچستان با حصیربافی هنرمندانه خود، روزگار می گذرانند.

چیزی شبیه به برگ..بخشی از گیاهی ساده در سیستان و بلوچستان که خِرَد ذاتی و تجلی زیبایی درونیِ فرهنگی هزاران ساله و مولد به اثری هنری فاخر و میراثی ارزشمند تبدیلش می‌کند... حصیر بافی هنرمندانه‌ی مردم فنوج در بلوچستان استان سیستان و بلوچستان همانند سوزندوزی کم‌مانندِ بلوچستان و بافت مشهور فنوجی هوش از سر بیننده می برد. به شرط دغدغه و حمایت، این هنرمندان متواضع می‌توانند منشا کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، استقلال و توسعه‌ استان باشند و  بخشی از پتانسیل نهفته در فرهنگ این زیست بوم را در سطح جهانی شکوفاتر سازند ... به کودکان سیستان و بلوچستان همانند کودکان دیگر مرزپرگهر و  حتی با اهمیت بیشتری بنگریم... فرصت ها برای رشد آموزشی آن ها با توجه به فرهنگ جغرافیایی سرزمینشان فراوان است اگر هوای هم راداشته باشیم

 

عکس: مجتبی آقامیرزایی