موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

در ساختن دنیای کودکانه‌ی کودکان سرزمین‌مان سهیم باشیم

در ساختن دنیای کودکانه‌ی کودکان سرزمین‌مان سهیم باشیم

کودکان با یک هدیه کوچک حتی یک لبخند محبت آمیز دنیایشان زیباتر می شود

دنیای کودکی، دنیای بازی و شادی و شیطنت‌های کودکانه است. دنیای عروسک‌ها و ماشین‌ها، دنیای دنبال توپ دویدن و خنده‌های از تهِ دل. اما کودکانی هستند همین‌ نزدیکی‌ها که از دنیای کودکی سهم‌شان اندک است. سهم‌شان عروسکی است که پاهایش جدا شده، سهم‌شان توپی است که همیشه مراقبش هستند تا پاره نشود که اگر توپ‌شان پاره شود انگار تمام سهم‌شان از کودکی به باد می‌رود. کاش سهم‌شان از کودکی بیشتر از یک عروسک و توپ باشد، کاش دستانمان را به دست هم دهیم و برای‌شان دنیای کودکانه‌ی زیباتری بسازیم. شما خیرین نیکوکار می‌توانید در ساختن دنیای کودکانه‌ی کودکان سرزمین‌مان سهیم باشید

 

عکس: صبا طاهریان