موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

عملکرد موسسه خیریه نیک گامان جمشید در حوزه مدرسه سازی در سال 98

عملکرد موسسه خیریه نیک گامان جمشید در حوزه مدرسه سازی در سال 98

موسسه خیریه نیک گامان تا کنون ساخت 27 مدرسه و 110 کلاس درس را در 14 استان کشور در کارنامه خود ثبت نموده است

موسسه خیریه نیک گامان در حوزه مدرسه سازی همانند سایر پروژه های نیکوکاری با حمایت خیرین موسسه و با نظارت، هماهنگی و تسهیل گری جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و وزارت آموزش و پرورش در مناطق کم برخوردار فعالیت می کند. موسسه تا کنون ساخت 27 مدرسه، 110 کلاس درس، ساخت 2 کتابخانه روستایی و تجهیز و راه اندازی 30 کتابخانه آموزشگاهی را تنها در سه سال در کارنامه خود ثبت نموده است.