موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

اخبار مؤسسه -- سال 1400

جلسه مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مجتمع بیمارستانی قائم

جلسه با حضور اعضای محترم مجمع خیرین خراسان رضوی به میزبانی ریاست محترم بیمارستان، مدیریت گرامی بیمارستان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان جمشید انجام شد.