موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

شماره حسابهای موسسه خیریه نیک گامان جمشید

در صورتیکه یاریتان برای پروژه خاصی است، خواهشمند است پس از واریز مبلغ با بخش امور مالی موسسه هماهنگ نمایید.

شماره حساب بانک کار آفرین: 0500692589608
شماره کارت: 2663 9951 8813 6274
شماره شبا: 08 5896 0692 0050 0000 0530 35 IR 

شماره حساب بانک سامان: 082181028560361
شماره کارت بانک سامان: 3389 0001 8670 6219

همکاری با موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

0 +

پروژه های متوقف شده

1 +

پروژه های آینده

129 +

پروژه های پایان یافته

16 +

پروژه های درحال اجرا