تاریخ انتشار : 14:00 , 1398/07/30

گامِ نخست در پاییز ۹۸

افتتاح مدارس
افتتاح دبستان دو کلاسه‌ موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران به نام دبستان مستوفی
روستای کم‌برخوردار منامن، بخش خورش رستم، استان اردبیل پاییز ۹۸ را با ۵ گام دیگر و افتتاح پنج مدرسه دیگرِ موسسه در جغرافیایِ مرز پرگهر در حوزه‌ مدرسه‌سازی طی خواهیم کرد…