تاریخ انتشار : 18:30 , 1397/11/26

پروژه

"موسسه خیریه نیک گامان" با تامین بودجه‌ی باقیمانده‌ی سهم آورده‌ی "۱۰۰ خانواده‌ی مددجوی دارای دو معلول" در استان تهران، بیش از ۲۰۰ معلول کرامتمند و خانواده‌هایشان را صاحبخانه کرد.
پیرو مذاکرات و جلسات پیشین دکتر اشکان تقی پور مدیر عامل موسسه خیریه نیک گامان و سرکار خانم مهشید چوبکار، معاونت مشارکت های مردمی بهزیستی استان تهران، آقای دکتر نحوی نژاد، معاونت توانبخشی بهزیستی کل کشور، آقای مهندس ربوبی، مدیر کل مسکن سازمان بهزیستی کل کشور و اعلام نیاز مهندس بیات، مدیر کل محترم بهزیستی استان تهران، موسسه خیریه نیک‌گامان با تقبل پرداختِ مبلغ مانده‌ی سهم آورده‌ی ۱۰۰ خانوادی کرامتند مددجوی دارای دو معلول، با واریز بودجه‌ی باقیمانده شرایط خانه دار شدن حتمیِ این عزیزان را در استان تهران فراهم کرد.
شادمانیم که با این تصمیم که به دنبال پیگیری های مهربانانه‌ی معاونت محترم مشارکت های مردمی بهزیستی استان تهران و همکاران این معاونت، مدیر کل محترم استان، سازمان بهزیستی کل کشور و به ویژه زحمات و پیگیری های مداوم "واحد پروژه‌ و واحد امور مالی موسسه خیریه نیک گامان" انجام پذیرفت، برای صد خانواده کرامتمند اما نیازمند با بیش از دو عضو معلول و در حقیقت برای بیش از ۲۰۰ معلول بزرگوار و خانواده هایشان حسی خوش و امنیت روانیِ خانه دار شدن به ارمغان آورده شد.