همکاری با موسسه حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران