شهر کرمان، کارگاه های فنی و حرفه ای کرمان

شهر کرمان، کارگاه های فنی و حرفه ای کرمان

 تجهیز کارگاه های معرق، مشبک، چرم، مس ویژه کودکان و نوجوانان معلول، زنان سرپرست خانواده و کودکان مددجوی سازمان بهزیستی مشاهده

حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران