موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران

تهیه و توزیع 2300 بن کارت مواد غذایی توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

تهیه و توزیع 2300 بن کارت مواد غذایی توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید

تهیه و توزیع بن کارت های مواد غذایی در شهر تهران و 7 شهرستان استان تهران توسط موسسه خیریه نیک گامان جمشید توزیع شد.

به همت خیرین موسسه خیریه نیک گامان جمشید هدیه بن کارت خرید مواد غذایی به مبلغ سه میلیارد و دویست و بیست میلیون تومان به 2300 خانواده مددجوی کرامتمند بهزیستی کشور در استان تهران با اولویت بالای نیازمندی در شهر تهران و شهرستان های پاکدشت، ملارد، شهریار، رباط کریم، بهارستان، شهر قدس و اسلامشهر با همراهی و هماهنگی سازمان هر بن کارت به ارزش یک میلیون و چهارصد هزار تومان توزیع شد.