صورتهای مالی موسسه به شرح زیر قابل رویت هستند.

صورتهای مالی سال 1395

صورتهای مالی سال 1396

حمایت مالی از موسسه خیریه نیک گامان جمشید تهران